Irish Potato Skin

Red or white, potato skins, bacon, sour cream & parsley